Cruces en memoria de los feminicidios. Feminicidio.net

TIPUS DE FEMINICIDI I METODOLOGIA DE DOCUMENTACIÓ

Tipus de Feminicidi i tipus d’assassinat de dones en Feminicidi.cat i Feminicidio.net

A
Geofeminicidio, la base de dades de Feminicidio.net, s’utilitza el terme assassinat com a indicador en lloc d’homicidi(1). Aquest últim és usat per la criminologia tradicional per referir-se a homes i dones però per la seva etimologia del llatí homicidium, formada per “homo (home)” i “cidium (acció de matar) (2)“ invisibilitza les dones quan aquestes són víctimes i als perpetradors quan són homes (en la immensa majoria dels casos).
La base de dades registra els assassinats de dones i feminicidis comesos només per homes (tot i que també inclou aquells assassinats en què van participar una dona com victimària juntament amb un o diversos homes victimaris).
D’altra banda, també cal tenir en compte que d’acord a la conceptualització desenvolupada per les autores anglosaxones, en l’assassinat, a diferència del feminicidi, el gènere femení d’una víctima és irrellevant per al perpetrador. Per exemple, un home armat que dispara i mata atzarosament a una dona en un supermercat durant un atracament no comet feminicidi. En l’assassinat no existeixen les raons de gènere. En el feminicidi si. Tots els feminicidis són assassinats però no tots els assassinats són feminicidis.
L’anàlisi dels assassinats de dones s’ha de centrar no només en les dones sinó també en els victimaris i en els tipus de violència extrema que aquests utilitzen quan cometen un assassinat. El paradigma del feminicidi possibilita conèixer i aprofundir en altres elements i característiques dels assassinats de dones que no inclouen els informes estadístics elaborats per fonts oficials. Per fer això, cal tenir en compte una sèrie de variables com ara la distinció entre assassinats de dones i feminicidis, la classificació per tipus d’assassinat i tipus de feminicidi, els motius i factors que provoquen el feminicidi, la relació entre víctima i victimari, els diferents tipus de violència que va patir la víctima abans de morir, l’escenari on es va cometre el crim i on va ser trobat el cadàver.
També és fonamental distingir els diferents tipus de feminicidi que existeixen i que varien segons el context històric, social, polític, econòmic i cultural. Això és determinant perquè els feminicidis no poden ser tractats tots de la mateixa manera. Cada un d’ells exigirà polítiques particularitzades de sensibilització, prevenció, investigació, sanció i reparació(3). I això, sense perjudici que puguin existir casos en què conflueixin diversos tipus de feminicidi al mateix temps.
Es comet feminicidi quan un home mata una dona pel fet de ser dona o per raó de gènere. En aquesta definició s’inclou el factor dels estereotips de gènere i com aquests influeixen o afecten sobre la conducta del victimari en l’acte de matar. Aquesta classificació pren com a punt de partida els treballs classificatoris previs d’acadèmiques llatinoamericanes que han estudiat el concepte i la categoria feminicidi / femicidi (4) i han encunyat diferents definicions i tipus. Es parteix de la necessitat que existeixi el component de gènere. A continuació s’ofereix la definició de cada un dels tipus de feminicidi i tipus d’assassinat de dones utilitzats en Geofeminicidio i inclosos en aquest informe.

Feminicidi íntim: comès per un home amb qui la víctima tenia o havia tingut una relació o vincle afectiu-sexual o íntim: marit, ex marit, nuvi, ex parella o amant. S’inclou el supòsit de l’amic que assassina a una dona que va rebutjar entaular una relació íntima amb ell.

Feminicidi no íntim: comès per un home amb qui la víctima no tenia cap tipus de relació afectiva. S’inclou el supòsit d’una dona que pateix una agressió sexual o intent d’agressió i després és assassinada; el victimari pot ser un conegut o un estrany. També entra en aquesta tipologia el cas del veí que mata la seva veïna per misogínia o altres raons de gènere. I el del feminicida que mata una dona estranya i canalitza la seva misogínia en l’acte de matar, és a dir, odi, menyspreu i rebuig cap a totes les dones.

Feminicidi infantil (5): la víctima és una nena fins als 16 anys d’edat comès per un home en el context d’una relació de responsabilitat, confiança o poder que li atorga la seva situació adulta sobre la minoria d’edat de la nena.

Feminicidi familiar: es produeix en el context d’una relació de parentiu entre la víctima i el victimari, exclosa la pròpia del feminicidi íntim. El parentiu pot ser per consanguinitat, afinitat o adopció.

Feminicidi per connexió: quan una dona és assassinada per un home que intenta o assassina a una altra dona per raons de gènere i aquesta es troba en el mateix escenari del crim que la víctima principal del feminicidi. Pot tractar-se d’una amiga, una parenta de la víctima, mare, filla o una altra; o una dona estranya que es troba en el mateix escenari en què es comet un feminicidi.

Feminicidi per prostitució: quan una dona és assassinada per un home, demandant de prostitució. També entra en aquesta tipologia el cas del victimari que assassina la dona motivat per l’odi i la misogínia que desperta en aquest la condició de prostituta de la víctima. El cas també comporta la càrrega de l’estigma social i justificació del feminicidi per prostitució en la ment del victimari: “s’ho mereixia”; “Ella s’ho va buscar pel que feia”; “Era una mala dona”; “La seva vida no valia res”.

Feminicidi per tracta: es produeix com a conseqüència que la dona és víctima de tràfic de persones, especialment en la tipologia de tràfic amb fins d’explotació sexual i matrimonis forçats.

Feminicidi per tràfic: la dona és assassinada en una situació de tràfic il•legal de persones migrades. És feminicidi sempre que hi hagi el component de gènere.

Feminicidi transfòbic: la víctima és una dona transsexual i el victimari l’assassina per la seva identitat transsexual, per odi o rebuig de la mateixa.

Feminicidi lesbofòbic: la víctima és una dona lesbiana i el victimari l’assassina per la seva orientació o identitat sexual, per l’odi o rebuig de la mateixa.

Feminicidi racista: comès contra una dona quan es produeix, a més de pel fet de ser dona, pel seu origen ètnic o els seus trets fenotípics, per odi o rebuig cap als mateixos.

Feminicidi per mutilació genital femenina: quan la mutilació genital que es practica a una dona o nena acaba amb la vida d’aquesta. En aquesta tipologia es pren la definició àmplia de l’Organització Mundial de la Salut que comprèn tots els procediments consistents en la resecció parcial o total dels genitals externs femenins, així com altres lesions dels òrgans genitals femenins per motius no mèdics.

Feminicidi sexual serial (6): quan un home mata una dona motivat per impulsos sexuals sàdics i es produeix en el context d’una sèrie de feminicidis (tres o més) comesos pel mateix victimari, en un extens període de temps, amb un lapse de refredament.

Assassinat per robatori (7): el mòbil de l’assassinat és la sostracció de diners o d’objectes de valor de la víctima, amb absència del component de gènere.

Assassinat per connexió: quan una dona és assassinada per un home que intenta o mata a una altra persona i aquesta es troba en el mateix escenari del crim, sempre que no hi hagi el component de gènere.

Assassinat per violència juvenil: l’assassinat d’una dona en el context d’una baralla o disputa entre grups juvenils o bandes que s’enfronten en els espais públics per a delimitar i avançar en el domini dels seus territoris per mitjà de les armes i a través de l’assassinat de els contraris.

Assassinat per violència comunitària / econòmica: l’assassinat d’una dona per violència comunitària es produeix entre individus coneguts o desconeguts entre si. L’objectiu d’aquest tipus d’assassinat per part del seu autor és aconseguir objectius econòmics i / o socials. Aquest assassinat pot tenir diferents motivacions entre les quals es troben els desacords, les discussions, les baralles, les venjances i els robatoris.

Assassinat per narcotràfic i crim organitzat: l’assassinat d’una dona per narcotràfic i crim organitzat està sustentat en el rentat de diners, extorsió per intimidació, tràfic de persones i mercaderies i robatori d’objectes i mercaderies. A més, en la producció, distribució i consum de drogues. L’assassinat d’una dona en aquest context obeeix a les següents causes: per pertànyer a aquestes xarxes i tenir diferències dins d’aquestes organitzacions i també per denunciar activitats relacionades amb el narcotràfic.

Feminicidi / Assassinat sense dades suficients: l’assassinat on la informació recollida és insuficient per determinar si es tracta d’un feminicidi o un assassinat. No permet la seva classificació en les tipologies esmentades més amunt, aquell cas del que es desconeixen el mòbil del crim i la relació entre víctima i victimari. O el cas en què només es compta amb la informació de la troballa del cadàver d’una dona, de la qual es presumeix que va ser assassinada per un home.

Metodologia de documentació de l’Feminicidi a Catalunya

T
ot i que no es reconegui el terme feminicidi en el marc normatiu de l’Estat espanyol, des de 2004 hi ha la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que dóna una definició limitada i limitant de l’expressió violència de gènere, la qual es redueix a aquella que s’exerceix sobre les dones per part de qui són o hagin estat els seus cònjuges o aquells lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència. Si bé aquesta llei agreuja penalment algunes formes de violència masclista com les amenaces, les coaccions, les lesions i el maltractament ocasional, no passa el mateix amb els homicidis i assassinats, tot i que tenen més entitat lesiva. En tot cas, la restringida definició de violència de gènere té conseqüències directes en la comptabilització dels casos de feminicidi. El fet que no es documenten ni es reconeguin jurídicament altres tipus de feminicidi, ni altres formes de violència masclista, fa que tots ells quedin invisibilitzats, impedint que es dissenyin polítiques públiques eficaces per prevenir-los, investigar-los i sancionar-los.
1. Anàlisi documental
En aquest apartat cal aclarir que en tots els informes i estudis realitzats per Geofeminicidio s’utilitza la mateixa metodologia de documentació de casos, que inclou la recollida, sistematització de dades per camps i classificació de feminicidis i altres assassinats de dones. Si una de les carències de les estadístiques de feminicidis és la manca de xifres de feminicidis o l’elaboració d’estadístiques incompletes (com és el cas de l’Estat espanyol), resulta imprescindible i necessari comptar amb una metodologia de documentació que sigui homologable entre diferents territoris per tipus de feminicidi i d’assassinat de dones.
2. Fonts utilitzades
Registrar tots els assassinats de dones a l’Estat espanyol suposa comptar amb dues fonts de documentació diferents. D’una banda, hi ha les fonts oficials que registren els feminicidis en el marc de la parella o ex parella, i de l’altra, les fonts hemerogràfiques que a través de les pàgines principalment de diaris publiquen notícies de gairebé tots els homicidis, feminicidis i altres tipus de assassinats que es produeixen.
Pel que fa a les fonts de documentació del present informe, s’han utilitzat dos tipus de fonts diferents: 1) informació de fonts hemerogràfiques de notícies; i 2) informació facilitada per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, a més d’Informes i dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial. També recollim dades del padró i estadística de violència domèstica i de gènere de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Per a la documentació dels 15 feminicidis i assassinats de dones registrats el 2016 a Catalunya, hem consultat un total de 24 mitjans de premsa digitals estatals i de la Comunitat Autònoma i recopilat un total de 61 articles periodístics que consten al nostre arxiu hemerogràfic.
Fonts hemerogràfiques consultades
Per la documentació dels 16 casos coneguts a Catalunya en 2017 s’ha recorregut a 92 publicacions en mitjans de comunicació a escala estatal. De mitjana, cada cas va requerir sis notícies que van ser utilitzades com a font informativa del registre de casos.
Les fonts oficials de Geofeminicidio apareixen a la següent infografia:
Els mitjans consultats per la realització d’aquest informe, per ordre alfabètic, són:

ABC: https://www.abc.es/

Actualitat Penal: https://actualitatpenal.cat/

Antena 3 Noticias: https://www.antena3.com/noticias/

Cadena SER: https://cadenaser.com/

Catalunya Diari: https://catalunyadiari.com/

Cordópolis: https://cordopolis.es/

Crónica Global: https://cronicaglobal.elespanol.com/

Diari Mes: https://www.diarimes.com/

Diario, El: https://www.eldiario.es/

Diario Córdoba: https://www.diariocordoba.com/

Diari de Tarragona: https://www.diaridetarragona.com/

EP Mundo: http://epmundo.com/

Español, El: https://www.elespanol.com/

Europa Press: https://www.europapress.es/

Heraldo: https://www.heraldo.es/

Huffington Post: https://www.huffingtonpost.es/

Información, La: https://www.lainformacion.com

Llobregat, El: https://www.elllobregat.com/

Mundo, El: https://www.elmundo.es/

Nació Digital: https://www.naciodigital.cat/

Nacional, El: https://www.elnacional.cat/

OkDiario: https://okdiario.com/

Opinión de Málaga, La: https://www.laopiniondemalaga.es/

País, El: https://elpais.com/

Periódico, El: https://www.elperiodico.com/es/global/

Periódico Mediterráneo, El: https://www.elperiodicomediterraneo.com/

Progreso, El: https://www.elprogreso.es/

Público: https://www.publico.es/

Ràdio Televisió Arenys de Munt: http://www.radioarenysmunt.cat/amuntv/

Razón, La: https://www.larazon.es/

Regió 7: https://www.regio7.cat/

Segre: https://www.segre.com/es/

Tarragona Digital: https://tarragonadigital.com/

TV3: https://www.ccma.cat/tv3/

Última Hora: https://www.ultimahora.es/

Vanguardia, La: https://www.lavanguardia.com/

3. Dades registrades en Geofeminicidio
Tots els feminicidis són assassinats de dones però no tots els assassinats de dones són feminicidis. L’indicador principal que s’utilitza en l’elaboració dels informes estadístics és l’assassinat i el paradigma d’anàlisi és el feminicidi. El paradigma del feminicidi ens possibilita conèixer i aprofundir en altres elements i característiques dels assassinats de dones que no inclouen els informes estadístics elaborats per fonts oficials. Geofeminicidio ha incorporat camps que no són tinguts en compte en els països d’Amèrica Llatina ni a l’Estat espanyol com la discriminació entre assassinats de dones i feminicidis, la classificació per tipus d’assassinat i tipus de feminicidi, motius i circumstàncies que provoquen el feminicidi, relació entre víctima i victimari, diferents tipus de violències que va patir la víctima abans de morir, lloc on va ser trobat el cadàver, entre d’altres.
La base de dades de feminicidi a l’Estat espanyol es suporta sobre una aplicació en línia en la qual es realitza el registre dels casos.
Els casos que s’inclouen en Geofeminicidio són:
  • Feminicidi i assassinat de dona i nena comès per un o diversos homes.
  • Feminicidi comès per una dona com a agent del patriarcat: quan la victimària comet el crim al costat d’un home o mata excepcionalment per raó de gènere.
  • Mort violenta d’una dona, de vegades qualificada com suïcidi en què l’anàlisi de la informació s’infereix que pot tractar-se d’un assassinat o feminicidi (aquest tipus de cas es classifica com feminicidi / assassinat sense dades suficients).
  • Feminicidi de dona transsexual o transgènere (encara que aquesta no hagi canviat legalment la seva identitat).
Quins casos no s’inclouen:
  • Víctimes associades a l’assassinat o feminicidi que siguin nens o homes. El registre d’aquests casos es porta en una base de dades complementària, no en Geofeminicidio.
  • Dona assassinada per una altra dona.
El procés d’emplenament d’informació en l’aplicació consisteix en la càrrega de les dades següents:
  • Dades de la víctima: s’introdueixen dades de la dona o nena que va ser assassinada.
  • Dades del feminicidi / assassinat: es registra la informació sobre el feminicidi o assassinat en qüestió.
  • Dades del victimari / s: s’inclouen les dades sobre el presumpte assassí (o assassí confés) de la víctima.
  • Observacions: ressenya del cas. L’aplicació té una sèrie de dades que són obligatoris. En aquells casos en què no es disposa de la informació requerida, s’assenyala com “No sap”.

Estructura de Geofeminicidio donde se registran los casos de asesinatos de mujeres en España

Referències

(1) L’ús de les paraules “homicidi” i “assassinat” a la base de dades no té una connotació jurídica sinó política. No pretén distingir en el pla penal la diferència entre homicidi i feminicidi però en el cas que es volgués adaptar aquesta tipologia al Codi Penal de l’Estat espanyol, l’assassinat de dones en aquesta base de dades té una definició homòloga o que es correspon a la de l’homicidi.

(2) Diana Russell: “Definició de feminicidi i conceptes relacionats” en Feminicidi, justícia i dret, Comissió Especial per Conèixer i Donar Seguiment a les Investigacions relacionades amb els Feminicidis a la República Mexicana i a la Procuració de Justícia Vinculada, Mèxic, 2005, pp. 135-136.

(3) A la importància de distingir tipus i de donar respostes públiques d’acord amb cada un d’ells es refereix Julia Monarrez: “Les diverses representacions del feminicidi i els assassinats de dones a Ciudad Juárez: 1993-2005”, op. cit, pàg. 354; Julia Monarrez: “Elements d’anàlisi del feminicidi sexual sistèmic a Ciudad Juárez per a la seva viabilitat jurídica”, en Feminicidi, justícia i dret, op. cit., pàg. 198.

4) Ana Carcedo i Montserrat Sagot distingeixen entre femicidi íntim, no íntim i per connexió: Carcedo, A., Sagot, M., femicidi a Costa Rica, Institut Nacional de les Dones, Organització Panaramericana de la Salut, Costa Rica, 2000; Julia Monarrez classifica els feminicidis a íntims, per connexió, infantils, familiars, per ocupacions estigmatitzades i sexual-sistèmics, Julia Monarrez: “Les diverses representacions del feminicidi i els assassinats de dones a Ciudad Juárez, 1993- 2005”, en Monarrez, J ., et. al., Violència contra les dones i inseguretat ciutadana a Ciudad Juárez, op. cit., pp. 363-380.

(5) Aquesta definició és de Julia Monarrez, s’ha pres de la seva classificació. Ibídem, pàg. 367-369.

(6) Es pren com a referència la tipologia “feminicidi sexual sistèmic”, encunyada per Julia Monarrez: Ibídem, pàg. 374-376.

(7) La classificació dels tipus d’assassinat de Geofeminicidio també ha estat presa de la classificació elaborada per Monarrez. Ibídem, pàg. 381-386.